تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 41-60

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات پایان­نامه‌های کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه مورد مطالعه سوابق 222 پایان­نامه نمایه شده از سال 2006 لغایت 2010 در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست می باشد. برای تفکیک پایان­نامه­ها ...  بیشتر