بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی

محمدرضا پورخانی؛ بیتا شادگار؛ علیرضا عصاره

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 51-68

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، معرفی روش انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی، دسته­بندی منابع ورودی برای روش انتقال و بررسی مهم­ترین رو­ش­های موجود در هر دسته است.  روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه­ای برای جمع­آوری و بررسی مقالات موجود در زمینه انتقال پایگاه داده­های رابطه­ای به آنتولوژی استفاده ...  بیشتر