شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور

زینب صدیقی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2020.19492.1283

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان است.روش: مطالعه دلفی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته در دو مرحله انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال ...  بیشتر

رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

حیدر اسماعیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29258.1589

چکیده
  هدف:هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت پژوهش‌های حوزه رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی به‌منظور شناسایی شکاف پژوهشی موجود و وضعیت روش‌شناسی آن‌ها است.روش‌شناسی:در این مطالعه از روش مرور نظام‌مند استفاده شد. گام‌های مورد نظر در روش بیان شده به ترتیب طی شده و ضمن آن منابع شناسایی و فیلتر نهایی شدند و نسبت به مطالعه ...  بیشتر