بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12336

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، ارائه یک مدل نظری از چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی به‌عنوان عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌ها است تا نشان دهد این عوامل چگونه می‌توانند بر هر مرحله از فرایند تغییر اثر بگذارند. روش: با بررسی متون مربوط به مدیریت تغییر، یک چارچوب نظری بر پایه "نظریه تغییر سه مرحله‌ای"، "نظریه میدانی" و "مدل ...  بیشتر

توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

رضا رجبعلی بگلو؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12032

چکیده
  هدف: مقاله حاضر تلاش دارد تا به معرفی مدل ذهنی افراد در استفاده از نظام‌های اطلاعاتی به منزله یک حوزه پژوهشی بپردازد. روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. پژوهشگر از طریق مرور پژوهشهای مرتبط، به مفهوم‌پردازی مدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در بافت نظام‌های اطلاعاتی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: واکاوی پژوهش‌ها ...  بیشتر