بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان)

عبدالرضا نواح؛ فاطمه مقتدایی؛ عبدالله فاضلی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11648

چکیده
  هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران(اعضاء) در کتابخانه­های عمومی استان لرستان بر اساس مدل کیفیت خدمات سروپرف می باشد. روش: روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی - مقطعی است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی اعضای کتابخانه­های عمومی استان لرستان است که از بین آن ها 383 نفر با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران، ...  بیشتر