رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران

مهدی مرادی؛ زکیه مرندی؛ ایمان محسنی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14159.1106

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران سعی دارد نقش و میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش شخصی را بر روی عملکرد شغلی حسابداران سازمانهای مختلف بررسی نماید. روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه های سطح شهر مشهد و ...  بیشتر