تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان

نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فیروزه دوخانی

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، ، صفحه 25-44

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل رابطه پنج عامل ابعاد شخصیتی کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی استان همدان با نوع کار و مدل سه بعدی تعهد سازمانی(عاطفی، مستمر و هنجاری) است. روش: پژوهش با استفاده از روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ی آزمون های پنج عاملی شخصیت NEOPI-FF و مدل سه بعدی تعهد سازمانیAllen & Meyer است. جامعه ...  بیشتر