چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی

محبوبه فرزین یزدی؛ رویا برادر؛ امیر غائبی

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22055/slis.2019.27671.1543

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پیمایشی-تحلیلی است که با رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) انجام شده است. در بخش اول، از روش تحلیل محتوا و در بخش دوم از تکنیک دلفی و ابزار پرسشنامه محقق ...  بیشتر

ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11635

چکیده
  هدف: هدف این  پژوهش ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با استفاده از روش‌ ارزیابی وب کیو ام می‌باشد. روش پژوهش: این  پژوهش ترکیبی از روش پیمایش توصیفی و تکنیک دلفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 100 وب‌سایت دانشگاه‌های دولتی ایران می‌باشد. گردآوری داده‌ها ، با استفاده از سیاهه وارسی تهیه‌شده درروش‌ وب کیو ای ام صورت ...  بیشتر

روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غایبی

دوره 7، شماره 15 ، خرداد 1394، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22055/slis.2015.11321

چکیده
  مقدمه: امروزه وب یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که افراد بی‌شماری از آن به مثابه اصلی‌ترین ابزار برای دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کنند. شبکه جهانی وب نقش مهمی در حوزه های کاربردی مختلف همچون تجارت، آموزش، صنعت وسرگرمی ایفا می کند. وب سایت‌ها نقش اساسی در اشاعه اطلاعات بر عهده دارند. روش های ارزیابی وب سایت ها به منظور شناخت دقیق ...  بیشتر