مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388

زهرا اباذری؛ مرضیه آصفی داریانی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 19-40

چکیده
  هدف: مطالعه میزان رعایت روش­های استناددهی بین­المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی انجام شد. تعداد جامعه آماری 96 عنوان مجله معادل 354 مقاله انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات نیز سیاهه وارسی می­باشد. روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی ...  بیشتر