سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش

فریبرز کمالی تبریزی؛ زهره غلامحسین زاده

دوره 3، 7، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 71-84

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه جهت پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان می­باشد. اطلاعات این طرح از طریق پرسشنامه محقق ساخته که شامل 51 سوال می­باشد گردآوری شده است.نمونه آماری این پژوهش را 130 نفر از محققین پژوهشگاه تشکیل داده­اند و با توجه به اطلاعات مربوط به شاخص­ها که از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده، وضعیت ...  بیشتر