شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت

عظیمه مظفری؛ هادی شریف مقدم؛ افسانه مظفری

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14593.1116

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر و میزان شدت آن‌ها بر نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم قطعیت است. روش: پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز اول با استفاده از مطالعات میدانی، نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس شناسایی شده و در فاز دوم ابتدا پرسشنامه بر اساس ...  بیشتر