شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت

عظیمه مظفری؛ هادی شریف مقدم؛ افسانه مظفری

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14593.1116

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر و میزان شدت آن‌ها بر نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم قطعیت است. روش: پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز اول با استفاده از مطالعات میدانی، نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس شناسایی شده و در فاز دوم ابتدا پرسشنامه بر اساس ...  بیشتر

بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی

عظیمه مظفری؛ ثریا ضیائی؛ افسانه مظفری

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12033

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت مراجعین برای کتابخانه‌های عمومی، این پژوهش به بخش‌بندی و شناسایی مراجعین کتابخانه‌ عمومی شهید دستغیب شیراز بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM می‌پردازد. روش پژوهش: برای پیاده‌سازی روش پیشنهادی ابتدا مقادیر شاخص‌های مدل RFM  تعیین شدند؛ پس از وزن‌دهی به این سه شاخص با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ...  بیشتر