بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها

میترا باغ جنتی؛ نیلوفر معتمد؛ مرضیه باغ جنتی؛ علی حمیدی

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 25-50

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها انجام شد زیرا بررسی وضع محیط‌ها و نهادهای آموزشی نشانگر وجود مشکلات و بازدارنده‌های قابل ملاحظه‌ای در راه ایجاد فضای مناسب رشد تفکر انتقادی است. روش: تحقیق حاضر با روش کتابخانه‌ای و مرور متون با جستجوی گسترده در کتب و پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله پایگاه اطلاعات ...  بیشتر