بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران

شهناز خادمی زاده؛ معصومه خادمی زاده؛ پریسا محمودی

دوره 8، شماره 18 ، اسفند 1395، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12023

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی وضعیت کلی کتابخانه‌های تخصصی شهر مشهد از نظر اهداف و وظایف، عناصر سازمانی، مجموعه، خدمات، ساختمان و تجهیزات و منابع مالی در مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- تطبیقی انجام شده و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار اکسل و تکنیک‌های ...  بیشتر