نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14930.1129

چکیده
  هدف: پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری نشانه‌شناسی است؟ آیا می‌توان الگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس نشانه‌شناسی بررسی نمود؟ روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه‌پرداز نشانه‌شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت‌ها و روابط الگوی اف.آر.بی.آر. انجام شده است. یافته‌ها:  بررسی ...  بیشتر