مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن

نرگس نشاط؛ زهرا سادات عالمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 197-222

https://doi.org/10.22055/slis.2018.22937.1371

چکیده
  هدف: مقایسه بروندادهای اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در مراکز پژوهشی دولتی ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن روش­شناسی: برای  ارزیابی بروندادهای علمی از پیمایش  استفاده شد ؛ سپس  با استفاده از  تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی عوامل بازدارنده  تولید آثار علمی از میان متون مرتبط با موضوع استخراج و در قالب ...  بیشتر

نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی

فهیمه باب الحوائجی؛ عاطفه زارعی؛ نرگس نشاط؛ نجلا حریری

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 1-24

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مقوله­های موضوعی علم اطلاعات و دانش شناسی جهت ایجاد نقشه دانشی علم اطلاعات و دانش شناسی است. روش شناسی : رویکرد پژوهش کیفی است که از پنل دلفی استفاده شده است در این روش با استفاده از نظر خبرگان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران،  مقوله­های موضوعی در دو مرحله مورد بررسی قرارگرفت. روش آماری مورد استفاده ...  بیشتر