بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

علی منصوری؛ ملیحه سلیمیان ریزی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12657

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه‌ها از دیدگاه خیرین پرداخته و راهکارهای عملی به منظور برنامه‌ریزی در راستای جذب مشارکت‌های مردمی ارائه شد. روش­ شناسی: پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند که ...  بیشتر

بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22055/slis.2018.12267

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری عامل وقفه زمانی و به عبارتی فاصله زمانی ثبت تا کسب اعتبار بر میزان استناد واقع شدن پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل استنادی، انجام شده و جامعه پژوهش کلیة پروانه­های ثبت اختراع مربوط به کشورهای اسلامی است که در بازة زمانی 2005 تا 2014 در پایگاه ادارة ...  بیشتر

تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت

فرامرز سهیلی؛ علی منصوری

دوره 6، 13، بهار و تابستان ، مرداد 1393، ، صفحه 89-106

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سنجه مرکزیت شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی موجود در بین مجلات شیمی ایران نمایه شده در پایگاه تامسون رویترز است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه­ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش حاضر کلیه نویسندگانی ایرانی است که در 3 مجله ایرانی حوزه شیمی حداقل یک مدرک منتشر نموده‌اند. نتیجه‌گیری: ...  بیشتر