تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری

افشین حمدی پور؛ زاهد بیگدلی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف: یکی از شاخص­های پیشرفت جوامع پذیرش و اشاعه نوآوری­هاست. نوآوری، فرایندی است که طی آن افکار و روش‏های نوین، ‏خلق شده و یا توسعه می‏یابند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی وضعیت جاری و ارزیابی کمی و کیفی پژوهش های اشاعه نوآوری با تحلیل ویژگی های مختلف آن با استفاده از روش های علم­سنجی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی ...  بیشتر