شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ

رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13186

چکیده
  هدف: در این پژوهش، با روش جدیدی به نام طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم­ترین آثار تاریخی در حوزه روش پژوهش با رویکردی علمی،موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. روش: این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی می­باشد. داده­های اولیه این پژوهش از وبگاه علوم استخراج گشته­اند. به همین منظور، ارجاعات استفاده­شده در کلیه مقالاتی که در مجلات هستۀ ...  بیشتر