الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات

محمدحسن عظیمی؛ غلامرضا فدایی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11652

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی و تحلیل متون مربوط به الگوی FRBR  در طول سال­های 1998 تا 2012 به منظور شناسایی سیر ظهور، اوج و افول این مدل و همچنین چالش­ها و عوامل مؤثر در این حوزه می­باشد. روش: پژوهش حاضر به روش مروری و اسنادی انجام شده است. نتیجه­گیری: مرور متون مرتبط با این مدل نشان داد که سال­های 2002 تا 2007 سال­های اوج پژوهش­های مربوط ...  بیشتر