بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ الهام ادیب زاده

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15672.1151

چکیده
  هدف:  هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  می­باشد. روش: روش پژوهش، به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  بوده که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 224 نفر  به ...  بیشتر