نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران

سهیلا خوئینی؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16007.1163

چکیده
  هدف: شناسایی نحوه اجرای کتاب‏درمانی (بالینی) از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران است. روش­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی-‏توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش 61 نفر از متخصصان این حوزه در رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی هستند. لذا به علت حجم کم ...  بیشتر