بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22055/slis.2018.12267

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری عامل وقفه زمانی و به عبارتی فاصله زمانی ثبت تا کسب اعتبار بر میزان استناد واقع شدن پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل استنادی، انجام شده و جامعه پژوهش کلیة پروانه­های ثبت اختراع مربوط به کشورهای اسلامی است که در بازة زمانی 2005 تا 2014 در پایگاه ادارة ...  بیشتر