میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

محمود مرادی؛ امین زارع؛ فیض الله وقاصفت

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16751.1181

چکیده
  هدف: یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت هر سازمان، رعایت اخلاق به طور عام و اخلاق حرفه ای است. هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی به اصول اخلاق حرفه ای با توجه به سن، تجربه کاری، سطح تحصیلات، تخصص شغلی، جنسیت، سمت و شرایط استخدامی آنان بود. روش­شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی باست که با ...  بیشتر