مطالعه رابطه خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در آزمون سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی

محمدرضا فرهادپور؛ مریم درخشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2021.29847.1615

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق تعیین رابطه خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در آزمون سواد اطلاعاتی و سواد رایانه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است.روش شناسی: نوع مطالعه کاربردی با روش پیمایشی تحلیلی انجام‌شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ...  بیشتر

کتابخانه های عمومی
رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد

بتول زکی نژاد؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22055/slis.2021.28699.1570

چکیده
  هدف: بررسی رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی سازگاری فناوری اطلاعات در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد است.روششناسی: پژوهش از نوع کاربردی با روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش 175 نفر از کتابداران و کارمندان کتابخانه های عمومی استان کهگلیویه و بویراحمد است که براساس ...  بیشتر

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده اطلاعات

زهرا مرادی فرد؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 54-72

https://doi.org/10.22055/slis.2022.30957.1650

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت استفاده موثر و کارآمد از سیتم های اطلاعاتی و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر آن، پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز پرداخته است.روش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است که با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. جامعه مطالعه کلیه کارکنان کاربر سیستم ...  بیشتر

کتابخانه های عمومی
شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران

مهرداد باورصاد امیدیان؛ فاطمه نوشین فرد؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/slis.2021.35293.1794

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های هم­کنش­پذیری سیستم­های اطلاعاتی دانشگاهی ایران و ارائه مدل پیشنهادی است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی است. در این  مطالعه ابتدا تنوع سیستم­های اطلاعاتی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی شناسایی شد. سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، جستجو ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

محمدرضا فرهادپور؛ سیمین رضائی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.22443.1349

چکیده
  هدف: هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری با توجه به نقش میانجی کیفیت سیستم است.روش: مطالعه کاربردی و روش پیمایشی تحلیلی است.جامعه پژوهش کاربران سیستم به تعداد10082نفر بود. با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه پایا ...  بیشتر

بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان

محمدرضا فرهادپور؛ نجمه پوستی زاده؛ فریبرز فروتن

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2018.23509.1390

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه­های دانشگاهی استان خوزستان است.روش شناسی: تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و با روش توصیفی– پیمایشی با رویکرد علی همبستگی انجام شده است. نمونه مطالعه 132 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی از مجموع 200 نفر کارکنان کتابخانه­های دانشگاهی ...  بیشتر

بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه

الهه بهمئی؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23534.1392

چکیده
  هدف:هدف مطالعه بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوشوبدر بازیابی اطلاعاتدرحوزهاطلاعاتودانش است.روش­شناسی:روش تحقیق  پیمایشی توصیفی است.تعداد 5 کلیدواژه از مقاله 2016 top trends in academic librariesدر مجله College and Research Librariesبا رتبه­بندی 20 متخصص رشته انتخاب شد. سپس 50 مدرک بازیابی شده ابتدای لیست پنج موتور کاوش گوگل، یاهو، اسک، بینگ و ای.او.ال. در گردآورد[1]قرار ...  بیشتر

تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک

حنان نوروزی نیا؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 201-220

https://doi.org/10.22055/slis.2020.25738.1481

چکیده
  هدف: در این پژوهش بررسی تأثیر اندازه سایت، فایل­های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رؤیت­پذیری صد وب­سایت برتر دانشگاهی است. روش­شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ نوع در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. داده­ها با استفاده از یک سیاهه وارسی حاوی30 گویه برای چهار زیرمجموعه رؤیت­پذیری، اندازه و حجم وب‌سایت، ...  بیشتر

بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات

مهرناز مرشدی یکتا؛ محمدرضا فرهادپور؛ فریبا نظری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20063.1295

چکیده
  هدف: هدف بررسی تأثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات است. روش­ شناسی: پژوهش از نوع توصیفی با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از کارشناسان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین750 نفر انتخاب و بین آنها پرسش­نامه محقق­ساخته  دارای روایی صوری و  پایا (82/0=α) ...  بیشتر

بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صدیقه خدادادی؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18137.1232

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر به بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب پرداخته است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی بر روی نمونه 313 نفری از کارکنان ادارات تابعه مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب انجام شده است. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که ...  بیشتر