مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران)

امیرحسام رادفر؛ مریم ناخدا

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 225-252

https://doi.org/10.22055/slis.2019.17481.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص‏های یادگیری خودراهبر در دانشجویان علم اطّلاعات و دانش‏شناسی را بررسی کرده و میزان اثربخشی تکنیک نقشه‏های مفهومی و روش مشارکتی را بر آن‏ها ارزیابی نماید.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ شیوه‏ی گردآوری داده‏ها شبه تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. در ابتدا با استفاده از ...  بیشتر