مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران)

امیرحسام رادفر؛ مریم ناخدا

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 225-252

https://doi.org/10.22055/slis.2019.17481.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص‏های یادگیری خودراهبر در دانشجویان علم اطّلاعات و دانش‏شناسی را بررسی کرده و میزان اثربخشی تکنیک نقشه‏های مفهومی و روش مشارکتی را بر آن‏ها ارزیابی نماید.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ شیوه‏ی گردآوری داده‏ها شبه تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. در ابتدا با استفاده از ...  بیشتر

استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی

لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ سعید اسدی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18543.1252

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش شناسایی تفاوت‌های موجود میان شیوه استناددهی و نوع مدارک مورد استناد در حوزه‌ی هنر، به‌ویژه نقاشی است. روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی است. بخش کمّی پژوهش، شامل روش‌های پیمایش توصیفی، پیمایش در متون و منابع و تحلیل محتوای کمّی است و بخش کیفی شامل تحلیل محتوای کیفی، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه کیفی است. جامعه پژوهش ...  بیشتر