بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نسیم معمار؛ فاطمه باجی؛ فاطمه حسینی زاده

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13131

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت و رابطة آن را با سرمایة اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌باشد. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی می‌باشد. جامعة پژوهش را کلیة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت تشکیل می‌داد ...  بیشتر