شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

کبری رئوفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2018.18393.1248

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی کتابداران انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و جامعۀ آماری کلیۀ کتابداران کتابخانه‌های 10دانشگاه‌ دولتی سطح شهر تهران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393 به تعداد 600 نفر می‌باشد. حجم نمونه 304 نفر برآورد گردید که از ...  بیشتر