بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22507.1350

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح دانش مدیریت اطلاعات شخصی و اولویت فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و  روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه شکاری (1394)بر اساس مدل جونزپس از تعیین روایی محتوایی و پایایی آن (89/0 )استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش دانشجویان سال ...  بیشتر

تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22055/slis.2018.16736.1180

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه‌ها و صلاحیت‌های لازم برای افراد مدرس است. روش: پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 6 سئوال جمعیت شناختی، 4 سئوال با پاسخ بلی/خیر و 13 سئوال نظر سنجی با استفاده از طیف لیکرت 5 گزینه‌ای تنظیم گردید. روائی این پرسشنامه توسط 4 استاد از رشته‌های علم اطلاعات و دانش شناسی و روانشناسی ...  بیشتر