بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

صالح رحیمی؛ سارا بهرامی نیا

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22055/slis.2018.25220.1460

چکیده
  هدف: هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با مقوله خود مهارگری و بهزیستی ذهنی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر از  نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه ...  بیشتر

عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

امین زارع؛ ثریا زنگنه؛ سارا بهرامی نیا؛ محمود مرادی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19104.1266

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش انجام شده است. روش ­شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه­ی آماری تمام کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه زیر نظر نهاد کتابخانه­های عمومی کشور می­باشد که به صورت سرشماری ...  بیشتر