بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

صالح رحیمی؛ سارا بهرامی نیا

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2018.25220.1460

چکیده
  هدف پژوهش: تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری ازطریق مشارکت کلاسی بامقوله خودمهارگری وبهزیستی ذهنی دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه رازی است. روش: پژوهش حاضر ازنوع کاربردی وبه روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشدعلم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه رازی است. برای گردآوری داده‌ها ازدوپرسشنامه ...  بیشتر

عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

امین زارع؛ ثریا زنگنه؛ سارا بهرامی نیا؛ محمود مرادی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19104.1266

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش انجام شده است. روش ­شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه­ی آماری تمام کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه زیر نظر نهاد کتابخانه­های عمومی کشور می­باشد که به صورت سرشماری ...  بیشتر