شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور

زینب صدیقی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2020.19492.1283

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان است.روش: مطالعه دلفی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته در دو مرحله انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال ...  بیشتر