تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی

مریم عبدالله زاده تربتی؛ مینا ذاکرشهرک

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12656

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر بر آن است بوسیله روانشناسی رنگ‌ها، تاثیر رنگ‌ها بر استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های ‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌‌ونوجوانان‌ شهر‌تهران را بررسی نموده و به الگویی برای کتابخانه‌های فوق دست یابد روش : پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. گردآوری داده‌ها از طریق چک لیست محقق ساخته و بر اساس مشاهده مستقیم رنگ‌های به کار ...  بیشتر