بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات

مهرناز مرشدی یکتا؛ محمدرضا فرهادپور؛ فریبا نظری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20063.1295

چکیده
  هدف: هدف بررسی تأثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات است. روش­ شناسی: پژوهش از نوع توصیفی با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از کارشناسان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین750 نفر انتخاب و بین آنها پرسش­نامه محقق­ساخته  دارای روایی صوری و  پایا (82/0=α) ...  بیشتر