نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.22438.1348

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­کننده از ایستگاه­های مطالعه می‌باشد.روش:پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه­های مطالعه در شهرستان مشهد ...  بیشتر

سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو

عاطفه شریف؛ معصومه باقری؛ معصومه تجعفری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20182.1298

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از اجرای طرح تجمیع بررسی شد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. 120 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قبل از طرح تجمیع نیز در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‌کردند، به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ ...  بیشتر