توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور

زهراسادات سجادی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20730.1311

چکیده
  هدف سنجش رابطه توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و همه کتابداران(104 نفر) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند که 100 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی صوری ...  بیشتر