نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2020.20755.1313

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی با استفاده از روش ترکیبی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، ترکیبی از نوع طرح متوالی– تبیینی-پیگیری تبیین‌ها انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مراکز استان‌ها بود که با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 378 نفر به عنوان حجم نمونه ...  بیشتر