تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز)

سارا محمدی؛ هدی پورزارع؛ جابر ظفرپور امیرآباد؛ مژگان السادات باقری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21013.1316

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کتابداران با توجه به نقش تعدیل­گر حافظه سازمانی در میان کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است که بر روی 114 نفر از کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز (19 کتابخانه) انجام ...  بیشتر