امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان

هاجر کارکو؛ فریبا نظری؛ عبدالهادی درزیان عزیزی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/slis.2018.21409.1322

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی امکانات موجود از نظر مؤلفه­های آمیخته بازاریابی هفت‌پی بر مدیران کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان است. روش‌: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه­ای محقق­ساخته است. یافته‌ها: نتایج حاصل از برازش نکویی خی­دو برای عوامل هفت­گانه­ی ...  بیشتر