منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات

آمنه سادات طاهریان؛ مرتضی کوکبی؛ زاهد بیگدلی؛ علیرضا جلیلی فر

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21489.1324

چکیده
  هدف: 1) بررسی و معرفی منظورشناسی به‌لحاظ چیستی، خاستگاه و جایگاه نظری؛ 2) ارائه شواهد و مصادیقی در راستای پیوندهای نظری و کاربردی منظورشناسی با علم اطلاعات. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای (سندی)- تحلیلی انجام شد. یافته‌ها: طبق متون، منظورشناسی شاخه‌ای از نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی است که بر روابط بین نشانه‌ها با مفسرانشان ...  بیشتر