مدیریت دانش
واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 94-110

https://doi.org/10.22055/slis.2021.34109.1758

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر(مهارت‌های اینترنت، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط، آگاهی از نظارت برخط،  نگرانی از حریم خصوصی برخط و آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط)  بر سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان دانشگاه رازی است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی ...  بیشتر

کتابخانه های عمومی
پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی

صالح رحیمی؛ زینب سعادت‌نیا

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2020.31926.1674

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان مطالعه کاربران کتابخانه‌ های عمومی شهر کرمانشاه است.روش ‏شناسی: پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری بود. ابزار پژوهش پرسشنامه، جامعه‌آماری این پژوهش شامل اعضای فعال کتابخانه ‏های عمومی استان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. جهت ...  بیشتر

بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه

صالح رحیمی؛ محمد محمدی؛ محمود مرادی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2020.28641.1568

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر و دخیل بر برونداد علمی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش ‌پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 235 نفر کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه است. نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران 146 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری ...  بیشتر

بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

صالح رحیمی؛ سارا بهرامی نیا

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22055/slis.2018.25220.1460

چکیده
  هدف: هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با مقوله خود مهارگری و بهزیستی ذهنی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر از  نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه ...  بیشتر

Investigating the relationship between work-family conflict with job satisfaction and burnout among public librarians in Ilam

Saleh Rahimi؛ Faramarz soheili؛ Masomeh Rostaei

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22055/slis.2020.31927.1675

چکیده
  Background and Objectives: The purpose of this study was to determine the relationship between work-family conflict on one hand and job satisfaction and burnout among the public librarians in Ilam on the other. Methodology: The participants in this study included the entire staff of public libraries in Ilam. Eighty-nine participants were selected thorough Cochran formula in a stratified random sampling method. To collect data, the NeteMeyer Work-Family Conflict Questionnaire (WFC), Maslach and Jackson Burnout Questionnaire, and Linz Job Satisfaction Questionnaire were used. For analyzing data correlation ...  بیشتر

بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21553.1326

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی موانع و راهبردهای ارتقاء اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و ارائه راه‌کارهایی جهت ارتقاء اشتراک دانش دراین سازمان‌هااست.روش: برای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضراز پرسشنامه چونگ، یوین و گان، استفاده شده است. این پرسشنامه پس از اعتباریابی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته ...  بیشتر

Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine

صالح رحیمی؛ حمید کشاورز؛ مهدی خادمیان

دوره 9، شماره 22 ، اسفند 1396، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24236.1432

چکیده
  Purpose: the current research aimed to compare the effectiveness of various tags and codes for retrieving images from the Google. Design/methodology: selected images with different characteristics in a registered domain were carefully studied. The exception was that special conceptual features have been apportioned for each group of images separately. In this regard, each group image surrounding texts was dissimilar. Images were allocated with captions including language in Farsi and English, alt text, image title, file name, free and controlled languages and appropriation text to images properties. ...  بیشتر