رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند

حیدر اسماعیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29258.1589

چکیده
  هدف:هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت پژوهش‌های حوزه رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی به‌منظور شناسایی شکاف پژوهشی موجود و وضعیت روش‌شناسی آن‌ها است.روش‌شناسی:در این مطالعه از روش مرور نظام‌مند استفاده شد. گام‌های مورد نظر در روش بیان شده به ترتیب طی شده و ضمن آن منابع شناسایی و فیلتر نهایی شدند و نسبت به مطالعه ...  بیشتر