آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ نادر رازقی؛ حسنعلی آقاجانی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 153-173

https://doi.org/10.22055/slis.2018.21800.1334

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تولیدات علمی، و تعیین موقعیت ایران در عرصه تولید جهانی علم، طی سال های 2015-1996 و پیش بینی این روند در سال های آتی می باشد. روش شناسی: به منظور گردآوری داده ها، آمارهای پایگاه های استنادی Scopus، ISI و SCImago، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews و مدل ARIMA به پیش بینی روند تولیدات علمی کشور، تا سال 2030 پرداخته ...  بیشتر