بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون

مریم انصاری؛ مهدی رحمانی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، ، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22085.1341

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تطبیق امکانات و قابلیت‌های دو نرم‌افزار تجاری (سیمرغ) و کدمنبع باز (گرین‌استون) بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع اسنادی و پیمایشی ارزیابانه بود. روش گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تنطیم سیاهه وارسی شامل 15 معیار و 230 زیر معیار برای ارزیابی ...  بیشتر