عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی

محسن نوکاریزی؛ محمد قانعی؛ اعظم صنعت جو

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2020.22437.1347

چکیده
  هدف: ارائه الگوی بومی سازی شده راهبردی برای کمک به تدوین برنامه راهبردی استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بود.روش: پیمایشی تحلیلی است. نمونه‌گیری با دو نمونه 201 و 373 نفری از جامعه 12538 نفری انجام شد. ابزار پیمایش پرسشنامه‌ بود و روایی ظاهری آن توسط اعضای هیأت علمی و روایی درونی آن با استفاده از ماتریس همبستگی ...  بیشتر