نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.22438.1348

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­کننده از ایستگاه­های مطالعه می‌باشد.روش:پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه­های مطالعه در شهرستان مشهد ...  بیشتر