شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

فریبرز درودی؛ طاهره صادقی خرمدشتی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400

https://doi.org/10.22055/slis.2019.22896.1367

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پنج‌اس و اندازه‌گیری رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس این مؤلفه‌ها می پردازد. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک ...  بیشتر