توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری

صبا صارمی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ غلامعلی منتظر

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 116-143

https://doi.org/10.22055/slis.2019.23935.1411

چکیده
  هدف: امروزه پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای استراتژیک شرکت ها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است؛ به نحوی که با تدوین رهنگاشت دانش سازمانی چارچوبی جهت تعیین دانش چرایی، چیستی، چگونگی، کیستی و کجایی؛ و ارتباط فیمابین آنها با هدف برنامه ریزی استراتژیک ارائه می دهند. اما با توجه به پیچیدگی و تغییرات روز ...  بیشتر