شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ علی جلالی دیزجی؛ فرزانه دواشی؛ مهدی رحمانی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24115.1418

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های تاکسونومی و ارائه الگویی پیشنهادی برای استفاده در ایران است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی با استفاده از تکنیک دلفی بود. پس از مطالعه و مرور متون، ویژگی­های تاکسونومی استخراج شده و پرسشنامه ­ای بر مبنای آن­ها طراحی گردید. ...  بیشتر